Teisinė informacija

 Būsto valdymas ir priežiūra

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai (patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831) - daugiau

Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašas (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 390 ir LRV 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1159) - daugiau

Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinės formos ir Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinės formos (patvirtintos Aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. D1- 849) - daugiau

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų pavyzdinių taisyklės (patvirtintos Aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-913) - daugiau

STR 01.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ - daugiau

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas - daugiau

Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas - daugiau

Daugiabučio namo savininkų bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo forma - daugiau

Žemė, teritorijų planavimas, statyba, remontas, rekonstravimas, patalpų paskirties keitimas

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas – daugiau

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas – daugiau

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai)“ – daugiau

Apskaitos, mokesčių apskaičiavimo ir atsiskaitymo tvarka

LR buhalterinės apskaitos įstatymas – daugiau

Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas – daugiau

Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo – daugiau